คลังวิดีโอ
วันที่ 8 พ.ย. 2562

สรุปผลงานการดำเนินงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2562 กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค