ข้อมูลโครงการของ คำสั่งที่ 241/2563
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
  โครงการทั้งหมด: 0 โครงการ
  โครงการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ: 0 โครงการ
  โครงการกำลังดำเนินงาน: 0 โครงการ
  งบประมาณ: 0.00 บาท
  งบประมาณที่ใช้จริง: 0.00 บาท
  งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว: 0.00 บาท
  งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย: 0.00 บาท
  ร้อยละความสำเร็จ: 0.00%
  ข้อมูลโครงการแบ่งตาม ร.นรม./รมต.นร.
  ร.นรม./รมต.นร. จำนวนโครงการ งบประมาณที่ใช้จริง เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละของผลงาน