ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)


วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563 นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ของรับการสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

จุดที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองแม่เย็น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแม่ฮี้ อำเภอปาย งบประมาณ 957,000 บาท

จุดที่ 2 สำรวจโครงการวางกล่องเกเบี้ยน (GABION) เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง บ้านเมืองพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย งบประมาณ 1,886,000 บาท

จุดที่ 3สำรวจโครงการสำรวจความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าจุดตรวจสัตว์ - หน้าบ่อนไก่ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ 2
ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 491,000 บาท

จุดที่ 4 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 500,000 บาท

รูปประกอบ