ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มิ.ย. 2563

การประชุมสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ภาครัฐดำเนินงาน
"โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนประจำปี 2563"
ให้แก่ผู้บริหารสำนัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล และสื่อกิจกรรม ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค