ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มี.ค. 2563

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ครั้งที่ 1/2563


ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดนครพนม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์  สุวรรณฉวี)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ) คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ครั้งที่ 1/2563
สำหรับเขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

รูปประกอบ