ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ก.พ. 2563

กำหนดการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามอำนาจของรองนายรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลัษณวิศิษฎ์)


ประธานคณะกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 นายไชยยศ จิรเมธากร เพื่อมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง ตามอำนาจของรองนายรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลัษณวิศิษฎ์)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

รูปประกอบ
เอกสารแนบ