ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 ม.ค. 2563

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1/2563 ในเขตตรวจราชการที่ 16


         วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 มอบหมายให้ พล.อ. อำนาจ รอดสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมฯ
เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยได้เห็นชอบในหลักการเพื่อขออนุมัติ ร.นรม. ต่อไป

รูปประกอบ