ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ก.ย. 2562

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ครั้งที่ 1/2562


วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง

รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6, 9 และ 14 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอ ร.นรม. อนุมัติจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

เห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 15,550,500 บาท

 

 

รูปประกอบ