ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ก.ย. 2562

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ครั้งที่ 1/2562


วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง

รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2, 8, 12 และ 17

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในการนี้ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอ ร.นรม. อนุมัติจัดสรร ดังต่อไปนี้

เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน   6   โครงการ งบประมาณ  3,000,000 บาท

เห็นชอบแผนงาน/โครงการ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน  71   โครงการ งบประมาณ 29,582,880 บาท

รูปประกอบ