ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ส.ค. 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี


ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ อนันตา ริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
และ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังบรรยายและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 12,716,000 บาทสำหรับราษฎร จำนวน 199 คน 60 ครัวเรือน
ได้มีบ้านเรือนอาศัยเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร บริเวณลำน้ำแควใหญ่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลา 13.30 น. เดินทางไปยัง กองพลทหารราบที่ 9
(ค่ายสุรสีห์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ตามนโยบายและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ และมีการบุกรุกเข้าทำเกษตรกรรมหรือปลูกต้นไม้ บุกรุกเข้าปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) และร่วมกิจกรรมทางทหาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคได้จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง
“แก้ไขวิกฤตภัยแล้งอีสานแห่งกาญจนบุรี” เพื่อรับฟังปัญหาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบน
(อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และพนมทวน) ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค
และน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและดำเนินโครงการ ดังนี้

     1. โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน และระบบผันน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
     2. โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ตอนบน
     3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก

และช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ความคิดเห็นต่อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 2 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ ส.กกภ. ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
กลุ่มที่ 4  แนวทางการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2562

รับฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง "แผ่นดินไหวกับความปลอดภัยของเขื่อน" ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รูปประกอบ