ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 เม.ย. 2562

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๕ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕, ๖ และ ๗  ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ด้านประมง เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือเกษตรกรด้านการประมงพื้นบ้าน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน ๑๓ โครงการ
งบประมาณ ๓,๒๕๑,๔๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้ 

เขตตรวจราชการที่ ๕

จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๙๑,๔๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดชุมพร ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสงขลา ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๐๑,๔๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๖

จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดระนอง ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดตรัง    ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสตูล   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพังงา   ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดภูเก็ต  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๗

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดปัตตานี   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

 

รูปประกอบ