ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 เม.ย. 2562

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๒ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

  คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ๑๒ และ ๑๔  ซึ่งเป็นโครงการที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ได้ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และพบปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพิ่มเติม

ซึ่งได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการจัดสรรเงินงบประมาณเกินวงเงินที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคกำหนดแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๒๗๓,๙๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้

จังหวัดนครพนม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

  โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

งบประมาณ ๒๖,๔๓๓,๙๐๐ บาท

  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงครามบ้านไชยบุรี  หมู่ที่ ๑ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมความยาว ๙๐ เมตร

งบประมาณ ๑๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

  โครงการฝังกลบขยะตกค้างบนพื้นราบพร้อมปรับภูมิทัศน์ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
งบประมาณ ๑๗,๘๘๗,๐๐๐ บาท

 

จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

  โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยขนุน–ซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ ๑๓,๕๔๓,๐๐๐ บาท

 

 

 

รูปประกอบ