ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เม.ย. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ

  • คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่  ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  • ผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เพื่อพิจารณา

         ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การดำเนินการถ่ายโอนโครงการ ที่ได้รับ งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบและแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ดังต่อไปนี้

กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโอนโครงการตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้

  • โครงการที่ถ่ายโอนเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และยังมิได้มีการถ่ายโอนให้กับหน่วยงานใด
  • โครงการที่ถ่ายโอนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยรับโอน และหน่วยรับโอนมีขีดความสามารถ มีความพร้อมในการบริหารจัดการ ในการดูแลและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กรณีโครงการที่ถ่ายโอนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยรับโอนมากกว่าหนึ่งหน่วย อาจถ่ายโอนโครงการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ดูแลร่วมกัน
  • กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ถ่ายโอนจะต้องสนับสนุนกำกับดูแลการถ่ายโอน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับการถ่ายโอนทราบรายละเอียด เทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบกรอบแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กองงานพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดทำคู่มือหรือแนวทางการถ่ายโอนหรือมอบหมายโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

 

รูปประกอบ