ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มี.ค. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ ความเป็นมา กรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลการติดตามและประเมินผลในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  

เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับฯ ดังต่อไปนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการ

  - ปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดสรรงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

  - เพิ่มประสิทธภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ

  - พัฒนาระบบการติดตามผลจากการกำกับและติตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่

  - การเพิ่มวงเงินงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมีประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรแก้ไขปรับปรุง เช่น

  - ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)

  - ปัญหาความล่าช้าในการขอใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดทำโครงการ

 

การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปประกอบ