ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มี.ค. 2562

การอบรมใช้โปรแกรมติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)


วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) เพื่อศึกษาวิจัยและนำผลที่ติดตามได้มาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการกำหนดขอบเขตระบบติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงานโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณฯ และการออกแบบระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ  

 

 

รูปประกอบ
เอกสารแนบ