ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ก.พ. 2562

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค


เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาอุสาหกรรมการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

และเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังใหม่) ชั้น ๔ ศาลาว่ากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลาว่ากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

รูปประกอบ