ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ก.พ. 2562

กำหนดการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562


วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานประชุมเพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด)

และติดตามผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

รูปประกอบ
เอกสารแนบ