ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ก.พ. 2562

การลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ของเขตตรวจราชการที่ ๕


เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายอนุ แย้มแสง) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางลงพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ของเขตตรวจราชการที่ ๕  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) โดยเดินทางตรวจสอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ได้แก่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทรายเย็น-ช่องชัน หมู่ที่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ธ์ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย ๗/๗ หมู่ที่ ๗ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า บริเวณหมู่ที่ ๕ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ ๔ จังหวัดเพชรบุรี (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารโรงฝึกงาน ซึ่งใช้เป็นโรงอาหารภายในโรงเรียนวัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง สมุทราสงคราม (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

 

 

รูปประกอบ