ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

การประชุมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คระที่ ๕ สำหรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)


เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. พลเอกประสาท สุขเกษตร ประธานคณะกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๕ สำรักบ รองนายกรัฐมนตรี ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ได้ประชุมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ของพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕,๖ และ ๗  ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้ง ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕, ๖ และ ๗ ของรับการสนับหนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

รูปประกอบ