ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 ธ.ค. 2561

การประชุมพิจารณาการอนุมัติจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำคัญในแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ
ที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี