ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 พ.ย. 2561

การประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)


              พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหมายให้ พลเอก อาทร โลหิตกุล หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา ชี้แจงแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ให้กับ คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ รวม ๑๗ จังหวัด
ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดังนี้