ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ธ.ค. 2563

หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13 (พลเอกอำนาจ รอดสวัสดิ์) คณะทำงานกำกับฯ (พันเอกสรวัช กล่อมอำภา) และผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 (นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา) ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 12,500,000 บาท

รูปประกอบ