ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ส.ค. 2563

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานคณะทำงานกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ได้มอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 , 13 และ 16 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ จำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,167,472 บาท