ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ครั้งที่ 1/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดนครพนม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์  สุวรรณฉวี)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ) คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5 ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ครั้งที่ 1/2563
สำหรับเขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

อ่าน: 12

13 มี.ค. 2563

 

กำหนดการลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์  สุวรรณฉวี)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นางใยอนงค์  ทิมสุวรรณ) ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) ณ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๓

 

อ่าน: 21

24 ก.พ. 2563

 

กำหนดการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามอำนาจของรองนายรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลัษณวิศิษฎ์)

ประธานคณะกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 นายไชยยศ จิรเมธากร เพื่อมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง ตามอำนาจของรองนายรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลัษณวิศิษฎ์)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน: 21

19 ก.พ. 2563

 

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1/2563 ในเขตตรวจราชการที่ 16

         วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 มอบหมายให้ พล.อ. อำนาจ รอดสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมฯ
เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยได้เห็นชอบในหลักการเพื่อขออนุมัติ ร.นรม. ต่อไป

อ่าน: 1,720

30 ม.ค. 2563

 

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1/2563 ในเขตตรวจราชการที่ 15

       เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 5
สำหรับ รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1/2563
ในเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

อ่าน: 1,589

30 ม.ค. 2563

 

รองเลขานายกฯ ฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ จ.ลำปาง

วันที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 14.00 น. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมคณะ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

        โดยจุดแรก ตรวจโครงการขุดลอกบริเวณห้วยแม่เถาบก อ่างแม่เถา หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มีขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 30 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
พร้อมปรับแต่งแนวตลิ่ง หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 493,000 บาท โดยมีพื้นที่รับน้ำในการเกษตรทั้งหมด 1,800 ไร่ ตลอดจนทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง

        จุดที่สอง ตรวจโครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ขนาดท้องน้ำกว้าง 8 เมตร ยาว 1,720 เมตร ลึก 1 เมตรโดยเฉลี่ย 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 499,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ตลอดจนเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และท่วมบ้านเรือนราษฎรในช่วงฤดูฝน 
โดยจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,567 ไร่ รวม 483 ครัวเรือน

        และจุดที่สาม ตรวจโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร ระบบผลิตน้ำประปา นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (POC TANKS) ขนาดใหญ่ รองรับ 121–300 ครัวเรือน 
กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง งบประมาณ 5,200,000 บาท 

        นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ ว่า เป็นการติดตามโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ำ และพัฒนาระบบน้ำให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
ทั้งนี้ ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในระยะนี้ด้วย

เนื้อหาข้อมูลข่าว

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200121171035125

 

 อ่าน: 1,607

22 ม.ค. 2563

 

ลงพื้นที่คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 16 ม.ค. 63 - พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล คณะทำงานฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ดังนี้

เวลา 10.00 น. ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณ จำนวน 10 โครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพัฒน์ฯ กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลและความเห็นที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ฯ ต่อไป

เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีและโครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองช้างหล่ม หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
- ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,600 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,400 ลบ.ม.

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 - พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล คณะทำงานฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณ จำนวน 40 โครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพัฒน์ฯ กรมชลประทาน มหาดไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำดาล ร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลและความเห็น
ที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง ต่อไป
2. ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองสายโคกแค หมู่ 3 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
3. โครงการซ่อมแซมถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7-8 ต.หนองแซง อ.หนองแค จ.สระบุรี

อ่าน: 1,662

20 ม.ค. 2563

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1
เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 และ 13 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

โดยได้เห็นชอบในหลักการเพื่อขออนุมัติ ร.นรม. ต่อไป ดังนี้