งพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16
พร้อมด้วย ผต.นร.เขต 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ผอ.ส.กกภ. (นายอนุ แย้มแสง) และคณะ ประชุมร่วมกับนายอำเภอเชียงแสน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน รายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ร่องโจ๊ก) หมู่ที่ 2 บ้านร่องบง และหมู่ที่ 4 บ้านสันธาตุ
ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขนาดปากกว้าง 60.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 84,960.00 ลบ.ม.
วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

อ่าน: 2

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมด้วย ผต.นร.เขต 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ผอ.ส.กกภ. (นายอนุ แย้มแสง) และคณะ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โครงการ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย)
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีการพัฒนาหนองเล็งทราย

อ่าน: 3

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของ ร.นรม. (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 - 14.30 น. หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขต 13
( พลเอกอำนาจ รอดสวัสดิ์) และ ผต.นร.เขต 13 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของ ร.นรม. (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. โครงการก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้ามลำห้วยเสนง สายบ้านกระเพอสกวม หมู่ 17 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

2. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำราชมงคลพร้อมอาคารประกอบ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ งบประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ของ ร.นรม. (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)โครงการที่เกินกรอบวงเงิน 50 ล้านบาท