คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขตตรวจราชการที่ 10

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) พร้อมด้วย ผอ.ส.กกภ. (นายอนุ แย้มแสง) และเจ้าหน้าที่ สปน.
ประชุมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ณ ศาลากลางจังหวัดเลย
และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อ่าน: 35

8 ธ.ค. 2563

 

หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13 (พลเอกอำนาจ รอดสวัสดิ์) คณะทำงานกำกับฯ (พันเอกสรวัช กล่อมอำภา) และผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 (นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา) ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 12,500,000 บาท

อ่าน: 43

4 ธ.ค. 2563

 

การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)
ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประชุม
 
รับทราบ
-ผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-ผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-แนวทางในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม
 
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ
1.เห็นชอบนโยบาย มาตรการและแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
-ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
-มาตรการผลการดำเนินงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-ปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน (TPMAP) การบุกรุกที่สาธารณะ การเตรียมการรับมือภัยแล้ง หรือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาแรงงาน การจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมปัญหาหมอกควัน
-ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม โดยให้นำมาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
-ปัญหาสำคัญของจังหวัด ซึ่งในบางกรณีจังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองในระดับจังหวัด ต้องใช้กระบวนการทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเห็นควรให้รองนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จ
2.เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอาจของรองนายกรัฐมนตรี ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 900 ล้านบาท
3.แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้จ่ายของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของรองนายกรัฐมนตรี
4.ให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงและกำชับให้แต่ละจังหวัดดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กันภายในปีงบประมาณ
5.ให้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนในจังหวัด
6.ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามข้อสั่งการ และพัฒนารูปแบบการรายงานผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.ให้รักษาวินัย การเงิน การคลัง ตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ

อ่าน: 69

26 พ.ย. 2563

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานคณะทำงานกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ได้มอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) โดยให้ดำเนินการตามแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 , 13 และ 16 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ จำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,167,472 บาท