การลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.   รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะ
เดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินพังงา ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าอาศยานภูเก็ต ชั้น ๕ สำนักงานท่าอาศยานภูเก็ต     

ต่อมาเวลา ๑๖.๐๐ น.

         รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะ ลงพื้นที่ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
เพื่อรับฟังข้อมูลความพร้อม ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนพิกัดสถานที่ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งได้พบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความพร้อมของโครงการ

อ่าน: 10

31 ต.ค. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล
นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ

เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้เห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอให้ ร.นรม. อนุมัติต่อไป

อ่าน: 14

24 ต.ค. 2562

 

การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เข้าร่วประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รับทราบ

  • ผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  • ผลการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
  • ผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เห็นชอบ

  • แนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  • กรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา
    อย่างเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  • รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
    กลุ่มจังหวัด มาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่าน: 16

11 ต.ค. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง

รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6, 9 และ 14 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอ ร.นรม. อนุมัติจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

เห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 15,550,500 บาท

 

 

อ่าน: 24

19 ก.ย. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง

รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2, 8, 12 และ 17

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในการนี้ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอ ร.นรม. อนุมัติจัดสรร ดังต่อไปนี้

เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน   6   โครงการ งบประมาณ  3,000,000 บาท

เห็นชอบแผนงาน/โครงการ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน  71   โครงการ งบประมาณ 29,582,880 บาท

อ่าน: 28

19 ก.ย. 2562

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ อนันตา ริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
และ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังบรรยายและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 12,716,000 บาทสำหรับราษฎร จำนวน 199 คน 60 ครัวเรือน
ได้มีบ้านเรือนอาศัยเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร บริเวณลำน้ำแควใหญ่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลา 13.30 น. เดินทางไปยัง กองพลทหารราบที่ 9
(ค่ายสุรสีห์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ตามนโยบายและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ และมีการบุกรุกเข้าทำเกษตรกรรมหรือปลูกต้นไม้ บุกรุกเข้าปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) และร่วมกิจกรรมทางทหาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคได้จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง
“แก้ไขวิกฤตภัยแล้งอีสานแห่งกาญจนบุรี” เพื่อรับฟังปัญหาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบน
(อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และพนมทวน) ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค
และน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและดำเนินโครงการ ดังนี้

     1. โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน และระบบผันน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
     2. โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ตอนบน
     3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก

และช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ความคิดเห็นต่อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 2 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ ส.กกภ. ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
กลุ่มที่ 4  แนวทางการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2562

รับฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง "แผ่นดินไหวกับความปลอดภัยของเขื่อน" ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่าน: 36

5 ส.ค. 2562

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ อนุกรรมการฯ ลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ และขอให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 

เพื่อพิจารณา การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบแนวทางในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังนี้

การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาให้มีการติดตามผลจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การรวบรวมผลการกำกับและติดตามฯ ในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานผลหรือสรุปผลการกำกับและติดตามรวมราย ๖ เดือน
และรายงานผลการกำกับและติดตามฯ ประจำปี เสนอ นรม. หรือ ครม.

 

เรื่องอื่นๆ

-ขอให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
-ขอให้คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมหารือ ๑ เดือนหรือ ๒ เดือนต่อครั้ง

 

 

 

 

อ่าน: 48

30 พ.ค. 2562

 

ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี  และได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เวลา 13.00 น. ได้เดินทางต่อไปประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทอง

และลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 (คลองทางควาย) ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อ่าน: 63

3 พ.ค. 2562