การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ อนุกรรมการฯ ลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ และขอให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 

เพื่อพิจารณา การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบแนวทางในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังนี้

การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาให้มีการติดตามผลจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การรวบรวมผลการกำกับและติดตามฯ ในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานผลหรือสรุปผลการกำกับและติดตามรวมราย ๖ เดือน
และรายงานผลการกำกับและติดตามฯ ประจำปี เสนอ นรม. หรือ ครม.

 

เรื่องอื่นๆ

-ขอให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
-ขอให้คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมหารือ ๑ เดือนหรือ ๒ เดือนต่อครั้ง

 

 

 

 

อ่าน: 21

30 พ.ค. 2562

 

ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี  และได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เวลา 13.00 น. ได้เดินทางต่อไปประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทอง

และลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 (คลองทางควาย) ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อ่าน: 26

3 พ.ค. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๕ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕, ๖ และ ๗  ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ด้านประมง เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือเกษตรกรด้านการประมงพื้นบ้าน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน ๑๓ โครงการ
งบประมาณ ๓,๒๕๑,๔๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้ 

เขตตรวจราชการที่ ๕

จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๙๑,๔๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดชุมพร ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสงขลา ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๐๑,๔๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๖

จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดระนอง ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดตรัง    ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสตูล   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพังงา   ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดภูเก็ต  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๗

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดปัตตานี   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

 

อ่าน: 45

23 เม.ย. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๒ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

  คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ๑๒ และ ๑๔  ซึ่งเป็นโครงการที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ได้ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และพบปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพิ่มเติม

ซึ่งได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการจัดสรรเงินงบประมาณเกินวงเงินที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคกำหนดแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๒๗๓,๙๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้

จังหวัดนครพนม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

  โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

งบประมาณ ๒๖,๔๓๓,๙๐๐ บาท

  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงครามบ้านไชยบุรี  หมู่ที่ ๑ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมความยาว ๙๐ เมตร

งบประมาณ ๑๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

  โครงการฝังกลบขยะตกค้างบนพื้นราบพร้อมปรับภูมิทัศน์ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
งบประมาณ ๑๗,๘๘๗,๐๐๐ บาท

 

จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

  โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยขนุน–ซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ ๑๓,๕๔๓,๐๐๐ บาท

 

 

 

อ่าน: 37

9 เม.ย. 2562

 

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ

  • คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่  ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  • ผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เพื่อพิจารณา

         ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การดำเนินการถ่ายโอนโครงการ ที่ได้รับ งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบและแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ดังต่อไปนี้

กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโอนโครงการตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้

  • โครงการที่ถ่ายโอนเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และยังมิได้มีการถ่ายโอนให้กับหน่วยงานใด
  • โครงการที่ถ่ายโอนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยรับโอน และหน่วยรับโอนมีขีดความสามารถ มีความพร้อมในการบริหารจัดการ ในการดูแลและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กรณีโครงการที่ถ่ายโอนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยรับโอนมากกว่าหนึ่งหน่วย อาจถ่ายโอนโครงการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ดูแลร่วมกัน
  • กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ถ่ายโอนจะต้องสนับสนุนกำกับดูแลการถ่ายโอน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับการถ่ายโอนทราบรายละเอียด เทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบกรอบแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กองงานพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดทำคู่มือหรือแนวทางการถ่ายโอนหรือมอบหมายโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

 

อ่าน: 25

4 เม.ย. 2562

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ ความเป็นมา กรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลการติดตามและประเมินผลในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  

เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับฯ ดังต่อไปนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการ

  - ปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดสรรงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

  - เพิ่มประสิทธภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ

  - พัฒนาระบบการติดตามผลจากการกำกับและติตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่

  - การเพิ่มวงเงินงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมีประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรแก้ไขปรับปรุง เช่น

  - ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)

  - ปัญหาความล่าช้าในการขอใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดทำโครงการ

 

การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน: 44

13 มี.ค. 2562

 

การอบรมใช้โปรแกรมติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) เพื่อศึกษาวิจัยและนำผลที่ติดตามได้มาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการกำหนดขอบเขตระบบติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงานโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณฯ และการออกแบบระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ  

 

 

อ่าน: 32

11 มี.ค. 2562

 

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ฯ ชั้น ๕ ศาลาว่ากลางจังหวัดอุดรธานี

      วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเป็นประธานส่งมอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง

เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม และพื้นที่ข้างเคียง ในเขตเทศนครสกลนคร และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของประชาชน

แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวิทยา จันทร์ฉลอง) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร

อ่าน: 36

7 มี.ค. 2562