การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง

รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6, 9 และ 14 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอ ร.นรม. อนุมัติจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

เห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 15,550,500 บาท

 

 

อ่าน: 3

เมื่อวานนี้

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 ได้ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง

รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2, 8, 12 และ 17

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในการนี้ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอ ร.นรม. อนุมัติจัดสรร ดังต่อไปนี้

เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน   6   โครงการ งบประมาณ  3,000,000 บาท

เห็นชอบแผนงาน/โครงการ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน  71   โครงการ งบประมาณ 29,582,880 บาท

อ่าน: 2

เมื่อวานนี้

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ อนันตา ริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
และ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังบรรยายและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 12,716,000 บาทสำหรับราษฎร จำนวน 199 คน 60 ครัวเรือน
ได้มีบ้านเรือนอาศัยเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร บริเวณลำน้ำแควใหญ่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลา 13.30 น. เดินทางไปยัง กองพลทหารราบที่ 9
(ค่ายสุรสีห์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ตามนโยบายและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ และมีการบุกรุกเข้าทำเกษตรกรรมหรือปลูกต้นไม้ บุกรุกเข้าปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) และร่วมกิจกรรมทางทหาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคได้จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง
“แก้ไขวิกฤตภัยแล้งอีสานแห่งกาญจนบุรี” เพื่อรับฟังปัญหาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบน
(อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และพนมทวน) ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค
และน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและดำเนินโครงการ ดังนี้

     1. โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน และระบบผันน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
     2. โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ตอนบน
     3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก

และช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ความคิดเห็นต่อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 2 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ ส.กกภ. ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
กลุ่มที่ 4  แนวทางการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2562

รับฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง "แผ่นดินไหวกับความปลอดภัยของเขื่อน" ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่าน: 23

5 ส.ค. 2562

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ อนุกรรมการฯ ลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ และขอให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 

เพื่อพิจารณา การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบแนวทางในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังนี้

การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาให้มีการติดตามผลจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การรวบรวมผลการกำกับและติดตามฯ ในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานผลหรือสรุปผลการกำกับและติดตามรวมราย ๖ เดือน
และรายงานผลการกำกับและติดตามฯ ประจำปี เสนอ นรม. หรือ ครม.

 

เรื่องอื่นๆ

-ขอให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
-ขอให้คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมหารือ ๑ เดือนหรือ ๒ เดือนต่อครั้ง

 

 

 

 

อ่าน: 38

30 พ.ค. 2562

 

ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี  และได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เวลา 13.00 น. ได้เดินทางต่อไปประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทอง

และลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 (คลองทางควาย) ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อ่าน: 51

3 พ.ค. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๕ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕, ๖ และ ๗  ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ด้านประมง เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือเกษตรกรด้านการประมงพื้นบ้าน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน ๑๓ โครงการ
งบประมาณ ๓,๒๕๑,๔๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้ 

เขตตรวจราชการที่ ๕

จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๙๑,๔๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดชุมพร ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสงขลา ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๐๑,๔๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๖

จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดระนอง ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดตรัง    ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสตูล   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพังงา   ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดภูเก็ต  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๗

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดปัตตานี   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

 

อ่าน: 64

23 เม.ย. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๒ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

  คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ๑๒ และ ๑๔  ซึ่งเป็นโครงการที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ได้ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และพบปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพิ่มเติม

ซึ่งได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการจัดสรรเงินงบประมาณเกินวงเงินที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคกำหนดแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๒๗๓,๙๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้

จังหวัดนครพนม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

  โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

งบประมาณ ๒๖,๔๓๓,๙๐๐ บาท

  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงครามบ้านไชยบุรี  หมู่ที่ ๑ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมความยาว ๙๐ เมตร

งบประมาณ ๑๕,๔๑๐,๐๐๐ บาท

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

  โครงการฝังกลบขยะตกค้างบนพื้นราบพร้อมปรับภูมิทัศน์ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
งบประมาณ ๑๗,๘๘๗,๐๐๐ บาท

 

จังหวัดศรีสะเกษ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

  โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยขนุน–ซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ ๑๓,๕๔๓,๐๐๐ บาท

 

 

 

อ่าน: 54

9 เม.ย. 2562

 

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ

  • คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่  ๑/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  • ผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เพื่อพิจารณา

         ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การดำเนินการถ่ายโอนโครงการ ที่ได้รับ งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบและแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ดังต่อไปนี้

กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การโอนโครงการตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้

  • โครงการที่ถ่ายโอนเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และยังมิได้มีการถ่ายโอนให้กับหน่วยงานใด
  • โครงการที่ถ่ายโอนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยรับโอน และหน่วยรับโอนมีขีดความสามารถ มีความพร้อมในการบริหารจัดการ ในการดูแลและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กรณีโครงการที่ถ่ายโอนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยรับโอนมากกว่าหนึ่งหน่วย อาจถ่ายโอนโครงการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ดูแลร่วมกัน
  • กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ถ่ายโอนจะต้องสนับสนุนกำกับดูแลการถ่ายโอน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับการถ่ายโอนทราบรายละเอียด เทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบกรอบแนวทางการถ่ายโอนโครงการ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กองงานพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดทำคู่มือหรือแนวทางการถ่ายโอนหรือมอบหมายโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

 

อ่าน: 39

4 เม.ย. 2562