การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ ความเป็นมา กรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลการติดตามและประเมินผลในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  

เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับฯ ดังต่อไปนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการ

  - ปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดสรรงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

  - เพิ่มประสิทธภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ

  - พัฒนาระบบการติดตามผลจากการกำกับและติตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่

  - การเพิ่มวงเงินงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมีประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรแก้ไขปรับปรุง เช่น

  - ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)

  - ปัญหาความล่าช้าในการขอใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดทำโครงการ

 

การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน: 9

13 มี.ค. 2562

 

การอบรมใช้โปรแกรมติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) เพื่อศึกษาวิจัยและนำผลที่ติดตามได้มาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการกำหนดขอบเขตระบบติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงานโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณฯ และการออกแบบระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ  

 

 

อ่าน: 6

11 มี.ค. 2562

 

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ฯ ชั้น ๕ ศาลาว่ากลางจังหวัดอุดรธานี

      วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเป็นประธานส่งมอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง

เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม และพื้นที่ข้างเคียง ในเขตเทศนครสกลนคร และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของประชาชน

แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวิทยา จันทร์ฉลอง) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร

อ่าน: 7

7 มี.ค. 2562

 

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาอุสาหกรรมการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

และเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังใหม่) ชั้น ๔ ศาลาว่ากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลาว่ากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

อ่าน: 11

13 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานประชุมเพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด)

และติดตามผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

อ่าน: 28

8 ก.พ. 2562

 

การลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ของเขตตรวจราชการที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายอนุ แย้มแสง) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางลงพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ของเขตตรวจราชการที่ ๕  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) โดยเดินทางตรวจสอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ได้แก่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทรายเย็น-ช่องชัน หมู่ที่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ธ์ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย ๗/๗ หมู่ที่ ๗ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการก่อสร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า บริเวณหมู่ที่ ๕ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ ๔ จังหวัดเพชรบุรี (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารโรงฝึกงาน ซึ่งใช้เป็นโรงอาหารภายในโรงเรียนวัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง สมุทราสงคราม (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

 

 

อ่าน: 17

5 ก.พ. 2562

 

รายการ หมุนตามวัน วันที่ 31 มกราคม 2562 ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"

รายการ หมุนตามวัน วันที่ 31 มกราคม 2562 ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"

โครงการแนวรั้วกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เนื่องจากช้างป่าได้บุกรุกเข้ากินพืชไร่ของชาวบ้านตามระแวกเชิงเขา ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายให้เกษตรกร

https://www.facebook.com/SorKorKorPoor/videos/382569782546392/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCqqHUcdmtFMqakbKwlXDoDRbQf51G0xCg4DXWrW55urbiscFtgadHFEzC6zRBAafZv0W5uaBHrIx2s&hc_ref=ARRu_Q8QtNaXx6jsofrtx0WB4xuFi0fovW1ZP58-0zNAT7oiyTlF7SVx6ZsgWIVn_kU&fref=nf&hc_location=group

อ่าน: 13

1 ก.พ. 2562

 

การประชุมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คระที่ ๕ สำหรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. พลเอกประสาท สุขเกษตร ประธานคณะกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๕ สำรักบ รองนายกรัฐมนตรี ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ได้ประชุมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ของพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕,๖ และ ๗  ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้ง ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล

พิจารณาแผนงาน/โครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕, ๖ และ ๗ ของรับการสนับหนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

อ่าน: 15

24 ธ.ค. 2561