ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับฯ สร้างเมื่อ
1. เอกสารแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.2560-2565) และโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญของแต่ละภาค ปีงบประมาณ 2562.pdf 26 พ.ย. 2561
2. 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคใต้ชายแดน.pdf 26 พ.ย. 2561
3. 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคใต้.pdf 26 พ.ย. 2561
4. 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคตะวันออก.pdf 26 พ.ย. 2561
5. 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคกลาง.pdf 26 พ.ย. 2561
6. 2. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf 26 พ.ย. 2561
7. 1. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเหนือ.pdf 26 พ.ย. 2561
8. การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค คำสั่งที่ 232-2561.pdf 21 พ.ย. 2561