ชื่อหนังสือคำสั่ง สร้างเมื่อ
1. คำสัง นร.76-61 หมายหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ.pdf 18 เม.ย. 2561
2. คำสั่ง นร 100-2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ.pdf 16 พ.ค. 2561
3. คำสั้ง นร. ที่ 221-2561 เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ.pdf 4 ต.ค. 2561
4. คำสั่ง นร. ที่ 232-2561เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค.pdf 4 ต.ค. 2561
5. คำสั่ง นร. ที่ 255-2561 เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการครวจราชการ.pdf 6 พ.ย. 2561
6. คำสั่ง นร. ที่ 262-2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ.pdf 6 พ.ย. 2561
7. คำสั่ง นร. ที่ 6-2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน.pdf 16 ม.ค. 2562
8. คำสั่ง นร. ที่ 108-2562 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค.pdf 15 พ.ค. 2562
9. คำสั่ง นร. ที่ 168-2562 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค.pdf 14 ส.ค. 2562
10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่306-2560.pdf 24 พ.ย. 2560
11. คำสั่งมอบหมาย ผช.ผต.5-2560.pdf 24 พ.ย. 2560
12. คำสั่งที่334-2560.pdf 22 ธ.ค. 2560