ส.กกภ.

รายงานต่าง ๆ

รายงานการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ของ ส.กกภ.

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ข้อมูลผลการดำเนินการโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สนับสนุนตามอำนาจของ ร.นรม. หรือ รมต.นร.

 

รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่

ข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินและการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เหตุชุมนุมต่างๆ รวมถึงปัญหาสำคัญเร่งด่วนของจังหวัด

 

รายงานผลการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลต่างๆ ของ ส.กกภ.

 • ประวัติความเป็นมา

  สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและมีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ

  ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีบูรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกพื้นที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการดูแลปัญหาของประชาชน จึงได้ริเริ่มนโยบายการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในหลายมิติ กล่าวคือให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบในมิติของกระทรวง(Function) ในมิติของนโยบาย/ภารกิจด้านต่างๆ (Agenda) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆ (Area) และสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารงานในระบบเมตริกซ์ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งในส่วนการกำกับดูแลในพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยครั้งแรกได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการ ในส่วนภูมิภาค และมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมตามความมุ่งหมายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค โดยให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ส.อปภ.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ส.อปภ. มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงาน มีหน้าที่ช่วยอำนวยและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้กับรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ต่อมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง สปน. ที่ ๑๖๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ส.อปภ. โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาและออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสนับสนุนให้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และให้มีการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม สนับสนุน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดดำเนินไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ มีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยให้ข้อ ๑๒ ของระเบียบ ฯ กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานธุรการและงานเลขานุการของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งมีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๘ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับผิดชอบการปฎิบัติงานของสำนักงาน

  อ่านต่อ...
 • โครงสร้างและแผนผังองค์กร

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้ง ส.กกภ. ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 3 อัตรา และจัดจ้างพนักงานราชการจำนวน 19 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน และไม่มีการ จัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานแต่ประการใด

 • อำนาจหน้าที่

  ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ข้อ 12 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิดชอบงานธุรการ

  และงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง มีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค และข้อ 23 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดหาบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  อ่านต่อ...
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  เป็นหน่วยงานเป็นหลักในสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ อนันตา ริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
และ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังบรรยายและติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 12,716,000 บาทสำหรับราษฎร จำนวน 199 คน 60 ครัวเรือน
ได้มีบ้านเรือนอาศัยเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร บริเวณลำน้ำแควใหญ่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลา 13.30 น. เดินทางไปยัง กองพลทหารราบที่ 9
(ค่ายสุรสีห์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ตามนโยบายและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไม่มีเอกสิทธิ์ และมีการบุกรุกเข้าทำเกษตรกรรมหรือปลูกต้นไม้ บุกรุกเข้าปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) และร่วมกิจกรรมทางทหาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคได้จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง
“แก้ไขวิกฤตภัยแล้งอีสานแห่งกาญจนบุรี” เพื่อรับฟังปัญหาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบน
(อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และพนมทวน) ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค
และน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนศรีนครินทร์ โดยได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและดำเนินโครงการ ดังนี้

     1. โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน และระบบผันน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
     2. โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ตอนบน
     3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก

และช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ความคิดเห็นต่อโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 2 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ ส.กกภ. ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
กลุ่มที่ 4  แนวทางการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 5 อำเภอตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2562

รับฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง "แผ่นดินไหวกับความปลอดภัยของเขื่อน" ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อ่าน: 10

5 ส.ค. 2562

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ อนุกรรมการฯ ลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ และขอให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง 

เพื่อพิจารณา การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบแนวทางในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังนี้

การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาให้มีการติดตามผลจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

การรวบรวมผลการกำกับและติดตามฯ ในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานผลหรือสรุปผลการกำกับและติดตามรวมราย ๖ เดือน
และรายงานผลการกำกับและติดตามฯ ประจำปี เสนอ นรม. หรือ ครม.

 

เรื่องอื่นๆ

-ขอให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
-ขอให้คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมหารือ ๑ เดือนหรือ ๒ เดือนต่อครั้ง

 

 

 

 

อ่าน: 29

30 พ.ค. 2562

 

ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี  และได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เวลา 13.00 น. ได้เดินทางต่อไปประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทอง

และลงพื้นที่เพื่อตรวจกำกับและติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 (คลองทางควาย) ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อ่าน: 45

3 พ.ค. 2562

 

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ ๕ สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๕, ๖ และ ๗  ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ด้านประมง เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือเกษตรกรด้านการประมงพื้นบ้าน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการฯ จำนวน ๑๓ โครงการ
งบประมาณ ๓,๒๕๑,๔๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้ 

เขตตรวจราชการที่ ๕

จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๙๑,๔๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดชุมพร ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสงขลา ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๐๑,๔๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๖

จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดระนอง ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดตรัง    ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดสตูล   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดพังงา   ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดภูเก็ต  ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

 

เขตตรวจราชการที่ ๗

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

จังหวัดนราธิวาส ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดปัตตานี   ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

 

 

 

 

อ่าน: 56

23 เม.ย. 2562

คลังวิดีโอ

 

 

รายการหมุนตามวัน ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"

รายการหมุนตามวัน ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"

อ่าน: 69

7 มี.ค. 2562

หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่งและคำสั่งคณะกลั่นกรองและแผนงาน/โครงการ ของ ส.กกภ.

ติดต่อเรา

คุณสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
Office of The Provincial Supervision

อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๓ เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

3 rd Floor, Office of the Permanent Secretary, Office of the Prime Minister Government House, Pissanulok Rd, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand