ส.กกภ.

รายงานต่าง ๆ

รายงานการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ของ ส.กกภ.

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ข้อมูลผลการดำเนินการโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สนับสนุนตามอำนาจของ ร.นรม. หรือ รมต.นร.

 

รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่

ข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินและการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เหตุชุมนุมต่างๆ รวมถึงปัญหาสำคัญเร่งด่วนของจังหวัด

 

รายงานผลการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลต่างๆ ของ ส.กกภ.

 • ประวัติความเป็นมา

  สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและมีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ

  ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีบูรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกพื้นที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการดูแลปัญหาของประชาชน จึงได้ริเริ่มนโยบายการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในหลายมิติ กล่าวคือให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบในมิติของกระทรวง(Function) ในมิติของนโยบาย/ภารกิจด้านต่างๆ (Agenda) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆ (Area) และสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารงานในระบบเมตริกซ์ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งในส่วนการกำกับดูแลในพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยครั้งแรกได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการ ในส่วนภูมิภาค และมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมตามความมุ่งหมายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค โดยให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ส.อปภ.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ส.อปภ. มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงาน มีหน้าที่ช่วยอำนวยและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้กับรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ต่อมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง สปน. ที่ ๑๖๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ส.อปภ. โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาและออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสนับสนุนให้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และให้มีการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม สนับสนุน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดดำเนินไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ มีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยให้ข้อ ๑๒ ของระเบียบ ฯ กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานธุรการและงานเลขานุการของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งมีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๘ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับผิดชอบการปฎิบัติงานของสำนักงาน

  อ่านต่อ...
 • โครงสร้างและแผนผังองค์กร

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้ง ส.กกภ. ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 3 อัตรา และจัดจ้างพนักงานราชการจำนวน 19 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน และไม่มีการ จัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานแต่ประการใด

 • อำนาจหน้าที่

  ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ข้อ 12 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิดชอบงานธุรการ

  และงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง มีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค และข้อ 23 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดหาบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  อ่านต่อ...
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  เป็นหน่วยงานเป็นหลักในสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ระเบียบวาระประชุม ดังนี้

เพื่อทราบ ความเป็นมา กรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลการติดตามและประเมินผลในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี  

เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกรอบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับฯ ดังต่อไปนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนการกำกับและการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  - การพัฒนาและสนับสนุนด้านวิชาการ

  - ปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดสรรงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

  - เพิ่มประสิทธภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ

  - พัฒนาระบบการติดตามผลจากการกำกับและติตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่

  - การเพิ่มวงเงินงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมีประเด็นปัญหาสำคัญที่ควรแก้ไขปรับปรุง เช่น

  - ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)

  - ปัญหาความล่าช้าในการขอใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดทำโครงการ

 

การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน: 9

13 มี.ค. 2562

 

การอบรมใช้โปรแกรมติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) เพื่อศึกษาวิจัยและนำผลที่ติดตามได้มาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการกำหนดขอบเขตระบบติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินแผนงานโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณฯ และการออกแบบระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ  

 

 

อ่าน: 7

11 มี.ค. 2562

 

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ฯ ชั้น ๕ ศาลาว่ากลางจังหวัดอุดรธานี

      วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ

ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเป็นประธานส่งมอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง จำนวน ๓ เครื่อง

เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองเดิม และพื้นที่ข้างเคียง ในเขตเทศนครสกลนคร และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของประชาชน

แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวิทยา จันทร์ฉลอง) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร

อ่าน: 8

7 มี.ค. 2562

 

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาอุสาหกรรมการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

และเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังใหม่) ชั้น ๔ ศาลาว่ากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลาว่ากลางจังหวัดมหาสารคาม

 

อ่าน: 12

13 ก.พ. 2562

คลังวิดีโอ

 

 

ทดสอบ

ทดสอบ

อ่าน: 4

7 มี.ค. 2562

หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่งและคำสั่งคณะกลั่นกรองและแผนงาน/โครงการ ของ ส.กกภ.

ติดต่อเรา

คุณสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
Office of The Provincial Supervision

อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๓ เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

3 rd Floor, Office of the Permanent Secretary, Office of the Prime Minister Government House, Pissanulok Rd, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand