ส.กกภ.

รายงานต่าง ๆ

รายงานการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ของ ส.กกภ.

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ข้อมูลผลการดำเนินการโครงการตามที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สนับสนุนตามอำนาจของ ร.นรม. หรือ รมต.นร.

 

รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่

ข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินและการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เหตุชุมนุมต่างๆ รวมถึงปัญหาสำคัญเร่งด่วนของจังหวัด

 

รายงานผลการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลต่างๆ ของ ส.กกภ.

 • ประวัติความเป็นมา

  สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและมีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ

  ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีบูรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกพื้นที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการดูแลปัญหาของประชาชน จึงได้ริเริ่มนโยบายการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในหลายมิติ กล่าวคือให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนรับผิดชอบในมิติของกระทรวง(Function) ในมิติของนโยบาย/ภารกิจด้านต่างๆ (Agenda) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆ (Area) และสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารงานในระบบเมตริกซ์ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งในส่วนการกำกับดูแลในพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยครั้งแรกได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการปฏิบัติราชการ ในส่วนภูมิภาค และมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมตามความมุ่งหมายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และวิธีการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค โดยให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ส.อปภ.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ส.อปภ. มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงาน มีหน้าที่ช่วยอำนวยและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้กับรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ต่อมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง สปน. ที่ ๑๖๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ส.อปภ. โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาและออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งสนับสนุนให้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และให้มีการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม สนับสนุน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดดำเนินไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ มีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยให้ข้อ ๑๒ ของระเบียบ ฯ กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานธุรการและงานเลขานุการของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งมีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๘ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับผิดชอบการปฎิบัติงานของสำนักงาน

  อ่านต่อ...
 • โครงสร้างและแผนผังองค์กร

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้ง ส.กกภ. ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 3 อัตรา และจัดจ้างพนักงานราชการจำนวน 19 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน และไม่มีการ จัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานแต่ประการใด

 • อำนาจหน้าที่

  ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 ข้อ 12 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิดชอบงานธุรการ

  และงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง มีหน้าที่ในการช่วยอำนวยการ ประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค และข้อ 23 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดหาบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

  อ่านต่อ...
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  เป็นหน่วยงานเป็นหลักในสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. พล.ร.อ. พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางฯ (เพิ่มเติม)
เพื่อแกไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ยางโทน ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
จุดที่ 2 โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำยม มายังฝายทุ่งไผ่ และอ่างเก็บน้ำแม่สอง ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
จุดที่ 3 โครงการก่อสร้างฝายห้วยแล ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
จุดที่ 4 โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายห้วยยาง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

อ่าน: 4

7 ส.ค. 2563

 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

วันที่อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. พล.ร.อ. พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การแก้ปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอกควัน
และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เวลา 14.15 น. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขุดลอกตะกอนดินลำห้วยแม่อินลาย - ห้วยแม่ออน ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
และลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
 งบกลางฯ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสองแคว หมู่ 4 และบ้านปางไม้พัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

อ่าน: 5

6 ส.ค. 2563

 

การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.30 น. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล” ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายไชยยศ จิรเมธากร)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายอนุ แย้มแสง) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน ประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP Smart Farmer
กลุ่มพนักงานบริษัท ข้าราชการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วม

เวลา 13.30 น. ประชุมหารือการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคร่วมกับหอการค้าจังหวัด และสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ประชุมหารือการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนำเสนอประเด็นปัญหา/ความต้องการประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมมัคคุเทศก์ภูเก็ต

ประเด็นปัญหา

- อุตสาหกรรม Health and Wellness
- อุตสาหกรรมส่งออกปลาทูน่า
- อุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นภูเก็ต (Phuket Gastronomy)
- Sports and Event
- Phuket Brand
- อุตสาหกรรมมารีน่า
- อุตสาหกรรมการศึกษา

ประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหา

ภายใต้แคมเปญ “ ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ ”

กิจกรรมที่ 1    “ Phuket Seafood & Gastronomy Festival ”
กิจกรรมที่ 2    การแข่งขันกีฬาโต้คลื่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมที่ 3   ประเพณีถือศีลกินผัก ในเดือนตุลาคม 2563

อ่าน: 7

3 ส.ค. 2563

 

การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดพังงา ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พร้อมด้วย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(นายไชยยศ จิรเมธากร)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายอนุ แย้มแสง)
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ อาทิ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ สภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
- โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 
- ความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563
- มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI ข้าวไร่ดอกพังงา และหนังสืออนุญาตใช้ตรา GI ทุเรียนสาลิกาพังงา

เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ ลีฟ ออน เดอะแซนด์ บาย กะตะธานี รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประชุมหารือการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอประเด็นปัญหา/ความต้องการประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดพังงา
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดพังงา เครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ชมรมเรือนำเที่ยวสุรินทร์-สิมิลัน
ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดพังงา สโมสรโรตารีตะกั่วป่า

ประเด็นปัญหา
- ปัญหาการสร้างสนามบินนานาชาติจังหวัดพังงา
- ปัญหาอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน และปัญหาใบเพิกถอนในพื้นที่อุทยาน กรณีการจ่ายงบประมาณค่าชดเชยให้ชาวบ้าน
- ปัญหาด้านการคมนาคม/ความเชื่อมโยง/รางรถไฟ
- ปัญหาด้านผังเมือง ในการจัดพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ปัญหาด้านการท่องเที่ยว การเปิดเกาะต่าง ๆ การพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการรับนักท่องเที่ยว
- การสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอสำหรับชาวพังงา

อ่าน: 15

3 ส.ค. 2563

คลังวิดีโอ

 

 

การประชุมสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมสื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่าน: 29

18 มิ.ย. 2563

 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ที่จังหวัดลำปาง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ที่จังหวัดลำปาง

อ่าน: 163

22 ม.ค. 2563

 

สรุปผลงานการดำเนินงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2562 กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

สรุปผลงานการดำเนินงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2562 กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

อ่าน: 206

8 พ.ย. 2562

 

รายการหมุนตามวัน ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"

รายการหมุนตามวัน ช่วง "พูดคุยเรื่องโครงการแนวรั้วป้องกันช้าง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์"

อ่าน: 1,906

7 มี.ค. 2562

หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่งและคำสั่งคณะกลั่นกรองและแผนงาน/โครงการ ของ ส.กกภ.

หนังสือคำสั่ง

ติดต่อเรา

คุณสามารถที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
Office of The Provincial Supervision

อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๓ เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

3 rd Floor, Office of the Permanent Secretary, Office of the Prime Minister Government House, Pissanulok Rd, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand